Ukraine IPMCU

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ В IPMCU

1. Ксерокопія паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 11 або 12 з останнім місцем реєстрації).
2. Ксерокопія ідентифікаційного коду (ІНН).
3. Ксерокопія закордонного паспорта (стор. 1) при наявності.
4. Ксерокопія службового (пенсійного) посвідчення для працівників (пенсіонерів) правоохоронних та силових структур.
5. Дві кольорових фотографії розміром 3,5х4,5.
6. Квитанція про сплату членського внеску.
7. Власноручно заповнена анкета-заява.

 


ЗАВАНТАЖИТИ АНКЕТУ-ЗАЯВУ

 

 

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
"ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) У ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇЇ


3.1. Взаємовідносини Організації з її членами регулюються цим Статутом та Положеннями відокремлених підрозділів.

3.3. Членство в Організації є добровільним. Членами Організації є фізичні особи, що вступили до Організації у встановленому цим Статутом порядку.

3.5. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, визнають Статут Організації, внесли вступний внесок, зобов'язуються виконувати Статут та рішення керівних органів Організації, обов'язки члена Організації і бажають особисто сприяти виконанню її завдань.    
3.6. Прийом в члени Організації здійснюється за рішенням Президента Громадської організації на підставі письмової заяви-анкети. Заява адресується Президенту Організації. Рішення про прийом  у члени Організації набуває чинності після сплати членом вступного внеску. Розмір вступного внеску затверджує Виконавчий Комітет Організації.
3.7. Розмір та порядок сплати членами Організації вступних та членських внесків визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується Виконавчим Комітетом Організації.
3.8. Членство в Організації припиняється у випадках:
 - добровільного припинення членства в Організації;
 - автоматичного припинення членства в Організації у випадках передбачених п. 3.6. цього Статуту;
3.9. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім’я Президента Організації. Рішення органів управління Організації у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства вважається дата подання заяви.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ


 4.1. Члени Організації в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, мають право:
- брати участь через своїх представників (делегатів Конференції) в управлінні справами Організації, в тому числі шляхом обговорення, внесення пропозицій та голосування про прийняття рішень з усіх питань її діяльності;
- обирати та бути обраними до керівних органів Організації;
- брати участь в масових заходах, що проводяться Організацією;
- пропонувати включення будь-яких питань, що входять у коло статутних завдань Організації до порядку денного Конференції  Організації;
- отримувати від Організації для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Організації, за винятком інформації, що є комерційною таємницею та/або конфіденційною інформацією. Перелік інформації, яка є конфіденційною або комерційною таємницею визначається Виконавчим комітетом Організації окремим внутрішнім локальним актом Організації.
- добровільно вийти з Організації на підставі письмової заяви,
Члени Організації користуються іншими правами, передбаченими чинним законодавством України та інших країн, громадяни яких будуть прийняті в члени Організації, та внутрішніми документами Організації.
4.2. Члени Організації зобов'язані:
- дотримуватись цього Статуту і виконувати рішення керівних органів Організації;
- сприяти здійсненню статутної діяльності Організації;
- не допускати дій, які наносять Організації моральну та матеріальну шкоду;
- надавати допомогу у поширенні та досягненні цілей і завдань Організації;
- сприяти розробці та впровадженню нових проектів Організації;
- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Організації;
- виконувати вимоги цього Статуту, рішення Конференції Організації, розпорядження Президента Організації та Виконавчого Комітету Організації;
- вказувати достовірні дані в заяві-анкеті на прийняття в члени Організації та повідомляти керівні органи Організації про зміну своїх контактних даних;
- регулярно сплачувати членські внески;
- активно пропагувати програмні цілі та завдання, дбати про зміцнення авторитету Організації, утримуватись від дій, які можуть завдати шкоду законним інтересам Організації та її членам."